Sztuka kompetencji - the skill and the art

Eksperci

Badania ogniowe

Polski Klaster Aluminium w ramach swoich usług umożliwi badania: odporności ogniowej i dymoszczelności obiektów wielkogabarytowych, pionowych i poziomych elementów konstrukcji.

Stanowiska do badań ogniowych zapewniające ekspozycje wyrobów na oddziaływania termiczne w temperaturze do 1200 C realizowane wg różnych, programowanych i kontrolowanych krzywych nagrzewania. Sterowanie przebiegiem badania ze zintegrowanej sterowni. W ramach badania zostaną zastosowane ekologiczne rozwiązania poprzez wykorzystanie ogrzewania ekologicznego paliwem – gazem ziemnym lub energią elektryczną i wyposażone w instalację oczyszczania gazów spalin.

Badanie wodoszczelności, przepuszczalności powietrza, odporności na obciążenia wiatrem

Badanie przepuszczalności powietrza (zgodne z europejskimi normami EN12207/1026 i EN12153) - polega na przyłożeniu ciśnienia próbnego o różnych wielkościach. Przy każdym z ciśnień dokonywany jest pomiar przepływu powietrza (m3/h) przez badaną konstrukcję. Na podstawie uzyskanych wyników przepuszczalności powietrza dokonuje się klasyfikacji badanego elementu.


Wodoszczelność (według norm: EN12208/1027 oraz EN12155) - badanie wykonuje się przy rożnych ciśnieniach próbnych na elemencie poddanym natryskowi wody. Wzrokowo sprawdza się, czy na wewnętrznej powierzchni konstrukcji nie pojawiły się przecieki wody. W zależności od ciśnienia, przy którym nastąpił przeciek wody, dokonuje się klasyfikacji badanej konstrukcji.

W badaniu odporności na obciążenie wiatrem (normy EN12210/12211 oraz EN12179) testuje się konstrukcję pod kątem ugięć czołowych i odkształceń szczątkowych pod działaniem obliczeniowego obciążenia wiatrem. Mierzy się przemieszczenia czołowe profili nośnych przy ciśnieniu próbnym w 4 etapach (25%, 50%, 75% oraz 100% obliczeniowego obciążenia wiatrem). Wyniki porównuje się z maksymalnymi dopuszczalnymi ugięciami, następnie sprawdza się również odkształcenia trwałe.

Badania korozyjne

Badanie korozyjne w mgle solnej służy do porównania między sobą materiałów poddanych oddziaływaniu tego samego czynnika – mgły solnej i ma na celu określenie czasu jaki będzie potrzeby do zapoczątkowania korozji w takich warunkach.


Test korozyjny w mgle solnej jest badaniem kontrolnym, stosowanym do kontroli jakości danego procesu technologicznego na przykład dla elementów pokrywanych warstwami antykorozyjnymi. Testuje się elementy, które standardowo wytrzymują np. 480h bez widocznych znaków korozji na powierzchni. Jeżeli partia materiału zaczyna korodować po 96 godzinach oznacza to błąd w procesie technologicznym i konieczność usunięcia błędu w technologii wykonania warstwy antykorozyjnej.

Skanowanie jakości uszczelek i profili

Maszyna, w odróżnieniu do klasycznych projektorów pomiarowych zastępuje żmudne pomiary ręczne – pomiarami  automatycznymi, opartymi o system komputerowy. Zakup środka trwałego usprawni proces technologiczny, zwiększy precyzję i  dokładność w przygotowaniu produktu, poprawi efektywność. Automatyzacja wyników w postaci elektronicznej, bez dodatkowych badań i ustawień ze strony pracownika.


Zastosowanie, innowacyjność i możliwości urządzenia:


-  pozyskanie rzeczywistego konturu profilu do postaci elektronicznej

-  przekształcenie obrazu konturu w plik (chmura punktów lub DXF)

-  porównanie otrzymanej chmury punktów z modelem matematycznym 2D

-  dokonanie automatycznego wymiarowania zgodnie z zadaną procedurą

-  utworzenie raportu pomiarowego w postaci liczbowej i/lub graficznej

-  dokonanie archiwizacji uzyskanego obrazu w celu jego dalszej analizy bez detalu

-  dokonanie inżynierii odwrotnej 2D

Badanie kamerą termowizyjną

Urządzenie umożliwia wykonywania specjalistycznych badań w celu zdobycia informacji o jakości produktu, badanie właściwości termicznych materiałów i surowców (w tym określanie współczynników przenikania ciepła, mostków cieplnych), rejestrowanie obrazów termowizyjnych podczas badania palności materiałów.

Badanie akustyki budynku

Dzięki badaniu można:


• mierzyć jednocześnie dźwięk wewnątrz i na zewnątrz budynku

• określać izolacyjność akustyczną przegród, okien, etc.

• badać zjawiska rozchodzenia się dźwięku.

 

System umożliwia dostarczenie kompletu wyników już w miejscu wykonania pomiaru, zaraz po jego zakończeniu, udokumentowanie pomiaru przez dodanie załączników w postaci fotografii.